neděle 12. června 2016

Paul Brunton: Teorie Mentalismu

Teorie Mentalismu Paula Bruntona
- vychází z principu, že vše je "jen" myšlenka (mentální = myšlen­kový). Jde o zásadní skok v představách o uspořádání vesmíru, či přesněji řečeno Univerza. Skok od představy Vesmíru jako ob­rovského mechanického "hodinového stroje", jehož všechna ko­lečka do sebe přesně zapadají, k představě nekonečně obrovské soustavy "myšlenek" - jediného nekonečně obrovského homo­genního supervědomí, které je samo o sobě mimo prostor a čas, protože prostor a čas jsou již produkty tohoto supervědomí.


zdroj: http://www.paulbrunton.org http://miroslav-zelenka.cz 

středa 25. května 2016

Léčení: frekvenční terapie


Frekvenční generátor je bezpochyby revolučním prostředkem pro léčbu řady nemocí a neduhů. Protože funguje, nebude v dohledné době schválen k léčebným účelům. Kapři si nevypustí rybník.

http://www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/

středa 4. května 2016

Turecko: Genocida Kurdů

Ne, nedíváte se na fotografii ze Sýrie, ale na kurdské město Şirnex v Turecku. Stále tam platí zákaz vycházení. Turecko - stále více islamizovaný stát NATO, válečného paktu jehož členem je také Česká Republika tam bombarduje dnem a nocí své vlastní obyvatelstvo. Rozsah ničení je na této fotografii zcela zřetelný. 
Všechna hlavní evropská média o tomto mlčí, stejně tak jako mlčí o tom, co se děje na Ukrajině a o nespočtu dalších zločinů páchaný ve jménu tzv. demokracie a humanismu.


neděle 1. května 2016

Afirmace: Motto Miroslava Zelenky


Nekoncentrujme své vědomí na získávání informací o tom,
jaká nás čeká budoucnost, abychom podle toho tvořili přítomnost,
ale koncentrujme své vědomí na tvoření přítomnosti podle toho, jakou budoucnost chceme.  
Miroslav Zelenka

pondělí 25. dubna 2016

Bogomilové

Byli to fantasticky vyspělí lidé, kteří působili na balkánském poloostrově od 7ho do 19ho století. Sami si říkali krstjani – křesťané. A také to křesťané byli – zřejmě, krom gnostiků a katarů, v celých dějinách jediní.  Bogomilové na Balkán přišli již v 7. století z Arménie, Sýrie a Palestiny – jako živoucí proud původního čistého křesťanství. Tato ryzí forma křesťanství neměla zhola nic společného s církevní organizací a jejími mocenskými a zištnými zájmy. Církev, která vznikla v režii Říma, jen zneužila z pohledu bogomilů populární Kristův příběh, aby pomohla ovládat lidi a měnila je v duševně a ekonomicky lehce ovladatelné nevědomé a nesvobodné slepce.

Bogomilové si velmi dobře uvědomovali dualitní povahu naší reality. Chápali, že vše pochází z jednoho univerzálního Zdroje, ale také pochopili, že vesmír, v němž se momentálně nacházíme, je silně dualitní a že Země je v podstatě kosmické bojiště sil Světla a Tmy. Věděli, že lidský duch je nesmrtelný a je božské povahy, ale také dobře rozpoznali, že může být stržen rafinovanými tvůrci iluze do stavu, v němž bude sotva schopen dualitu překročit.
Dualita z jejich pohledu je rozeznatelná v každé lidské činnosti – a samozřejmě také v lidských pokusech pochopit podstatu Bytí, jimž říkáme „náboženství“, spiritualita, filosofie a podobně. Křesťanství se dle nich rozdělilo, a to pouze dle povahy lidí, kteří ho praktikovali na dva výrazně odlišné proudy už ve svém počátku: na čistý proud gnoze následující doopravdy učení Krista – a na politické intrikaření a vymýšlení lživých dogmat v podobě původně jedné římské politické církve.  

Z důvodů zcela neduchovních, jen kvůli nejnižší osobní řevnivosti a osobní neovládnutelné touze církevních potentátů po majetku a moci se římská církev r. 1054 roztrhla na dva rozhádané a nepřátelské tábory – tu tzv. katolickou a tu tzv. pravoslavnou.  Bogomilové pohrdali jak tou tak tou… Tvrdili, že obě tyto „církve“ – jsou i se svými mocenskými  hierarchiemi zcela prostoupeny a řízeny čistě „ďábelskou“, negativní silou, jíž velmi výstižně říkali mamon. Nejenže se odmítli podřizovat jakýmkoli církevním potentátům, ale dokonce i jakékoli nespravedlivé světské vládě Musíme si uvědomit, že díky svému způsobu života a sebezdokonalování to byli velmi často jasnovidní lidé, kteří se naprosto nebáli smrti a ztráty fyzického těla. Mnozí rozvinuli skutečně extrémně silné léčitelské schopnosti.

Ve vztahu k Bogomilům přesně platí Kristovo známé, po jejich ovoci je poznáš. Pomáhali lidem, jak jen mohli, pozvedali jejich ducha, léčili je. Osvobozovali lidi fyzicky i mentálně a tak je ze svého pohledu přibližovali ke skutečnému Bohu – milující absolutní kosmické Podstatě. A sami byli lidmi nesmírně milováni. Bogomilové působili mezi těmi „nejobyčejnějšími“ lidmi – prostými balkánskými zemědělci. Aktivita bogomilů dokázala, že právě ti nejprostší dokážou – pokud k tomu ovšem získají příležitost - mocně rozvinout svého ducha a intelekt. A že jsou to právě oni, kteří na rozdíl od domnělých elit, odtržených od běžného lidského života  - se stávají jasnozřivými spirituálními vítězi.

Tak jako byli bogomilové milováni prostými lidmi, byli nenáviděni politickým křesťanstvím. Ti, kteří jméno Boží stokrát za den opakovali, ale svým srdcem byli Bohu z pohledu jasnozřivých bogomilů nejdál – tedy mocí a bohatstvím zkorumpovaný klér „východu“ i „západu“ – se po právu cílili bogmilskou prací ohroženi. Z pohledu jasnovidných bogomilů tyto církve prostoupené „démony“ vlastně ani nemohly dopustit, aby lidé získali přímý přístup k Pravdě a osvobodili se z otroctví – ekonomicky i psychicky
Bogomilové tvrdili, že přímo vidí ony démony, kteří skrze klér nutí lidi uvěřit ve lživá dogmata a nepravdy, kteří nutí lidi uctívat kosti a obrazy a další modly, aby takto z lidí vytahovali životní sílu. Tito démoni prý občas i provedou nějaký „zázrak“, ale jen proto, aby udrželi lidskou pozornost zaměřenou nesprávným směrem a mohli z lidí sát dál. Můžeme se nad takovými tvrzeními pousmát, ale - proč by lidé, usilující o maximální čistotu myšlenek a skutků nemohli být tak citliví, že byli schopni působení nějakých jemnohmotných parazitních astrálních kreatur opravdu zachytit? Dnes psychotronika mluví o energeticko-informačních polích. Proč by jasnovidní lidé nemohli symbolicky pojmenovat taková pole jako „démony“?

Bogomilové vnímali dokonce centrální sídlo „satana“ – symbolu vysoce koncentrované „zlé síly“ - oné negativní, lidmi manipulující energie, mamonu. Objevili ho v ústředním patriarchálním chrámu v Konstantinopoli. Tvrdili, že se tam tento „vír temnoty“ přestěhoval z centrální židovské svatyně – chrámu v Jeruzalémě. Když se nad tím zamyslíme, byl to přesný intuitivní popis tehdejšího dění – centrála nauky o trestajícím židovském „bohu otci“  - dle bogomilů bylo toto neblahé učení přímo naočkované lidem nehmotným „zlem“- byla skutečně přestěhována díky politickému křesťanství z židovského kulturního prostředí přímo do srdce tehdejší Evropy. Konečně - poté, co se církevní potentáti tak dlouho navzájem zatracovali a dávali do klatby, až nakonec roztrhli svoji organizaci na dva nepřátelské klany „pravoslavný“ a „katolický“ se z pohledu bogomilů tento „satanský“ vír též rozdělil na dva dceřiné. Jeden se vydal s ještě větší vervou plundrovat duše a těla lidí do západní Evropy - a ten druhý se vydal na dravčí dobyvačnou výpravu přes Byzanc do Ruska.
Z hlediska bogomilů bylo čistě židovské učení o „zlém bohu otci“ záměrně a velice zákeřně implantováno do křesťanství, aby došlo k totálnímu zmatení lidí a k jejich skoro úplnému odzbrojení ve vztahu k nízkým neviditelným „říším zla“. Uctíváním židovského „boha“, přestávají být křesťané křesťany a stávají se automaticky opět „pohany jak poleno“, kteří se klaní před doslova pekelnou silou a sami sebe podávají této síle v církevní režii jak na zlatém tácu…

Jelikož dějiny bohužel vždy k obrazu svému překreslují vítězové, máme dnes velice zkreslenou představu o vývoji křesťanství ve starověku i středověku. Domníváme se, že ono temné mamonářství a bezohledné politikaření – ať už ho nazýváme „katolická“ nebo „pravoslavná“ církev – opírající se o židovský kult nestvůrného trestajícího „boha otce“ bylo v Evropě vždy tou hlavní rozhodující silou. Ale tak tomu vůbec není. Evropa poznala dlouhá dějinná období, kdy masově a na obrovských územích převládlo křesťanství naprosto odlišného druhu.
Patriarcha 1118 duchovenská synoda ho odsoudila na smrt církve zákeřně a rafinovaně vraždil v režii církevní hierarchie vůdce Bogomilů, ale toto hrubé pronásledování Bogomily rozhodně nezlomilo. Je známo, že k sobě nalákal vůdce Bogomilů, úspěšného a známého lékaře Basila a pak ho církevní potentáti pod hrozbou smrti nutili přijmout jimi vymyšlená dogmata. S úsměvem šel tento muž Světla k jejich hrůze na smrt. Církevní potentáti se mylně domnívali, že Bogomilové se bez svých vůdců neobejdou, ale v tom se mýlili – tito „vůdcové“ byli jen pouzí koordinátoři a vedli své lidi k co největší osobní samostatnosti a svobodě. Takže teror církve byl z tohoto důvodu zcela neúčinný. Srbský župam Nemanja vyhladil Bogomily v Srbsku na konci 12.stol díky konstantinopolským potentátům.
Bogomilové dobře věděli – neboť to viděli – že všechny církevní obřady jako „mše“, „křty“, „zpovědi“ atd. jsou naprosto neúčinné. Věděli, že hrubě materialistická židovská nauka o „zmrtvýchvstání, která byla převzata římskou církví, je lež odporující zcela učení Krista - jelikož po smrti těla odcházejí všichni lidé pouze do jiného stavu bytí a tzv. smrt je tedy iluzí. Tvrdili, že láskyplní lidé, kteří během života směřují svoji pozornost na poznání pravdy a pomáhají druhým, odcházejí po smrti těla mezi „anděly“ – můžeme říci jim podobné vyspělé láskyplné energetické bytosti – a pobývají pak v „říších Světla“.

Bogomilové se navzájem zdravili pozdravem: Bog miluj! Žili na svou dobu velmi civilizovaným způsobem, v dokonalé rovnosti mužů a žen a díky rozvíjení těla i ducha byli také ekonomicky úspěšní a soběstační. Nemuseli tedy nikomu otročit a sloužit. Byli vskutku svobodní. Preferovali velmi prosté a pohodlné oblékání a zdravou stravu. Masu velkých savců se většinou zcela vyhýbali, mnozí byli vegetariáni, ale jiní se nevyhýbali rybímu masu a produktům z moře.
Židovský „Starý Zákon“ považovali za spisky „popisující činy ďábla“ – kterým mysleli ono starozákonní krvelačné pohanské božstvo „Jehovu“. Židy pak Bogomilové chápali jako podvedenou oběť tohoto ďábelského „boha“. Kosmický satan „Jehova“ namluvil nebohým Židům, že je jejich bůh, a proto ho musí na slovo poslouchat – tedy je nachytal na pocit domnělé výlučnosti a nadřazenosti všem ostatním obyvatelům Země. Vypěstoval v nich bezcitnost a ponoukal je aktivně k vyhlazování a zotročování jiných „méněcenných“ národů – což byli všichni, kdo nebyli Židé. Satan „Jehova“ tedy vynalezl – dnešními slovy řečeno – první formu nacismu na Zemi.

Bogomilové doslova otevírali lidem oči. Kamkoli přišli, tam se okamžitě lidé masově odvraceli od „svaté“ církve, protože rychle pochopili, že na ní nic svatého není. Je to důkazem toho, že člověk je ve svém jádru bytostí světla a přirozeně touží po spravedlnosti na Zemi a po poznání Pravdy. Byla to kázání Bogomilů v Itálii a Francii, která zde zrodila mocná hnutí katarů, valdenských a albigenských. Některé zdroje se to snaží zamlčet nebo zpochybnit, ale máme neprůstřelné důkazy o tom, že kataři a Bogomilové byli jedinou mocnou dějinnou silou. Duchovní vůdci katarů a bogomilů se navzájem hojně navštěvovali a věřili v tytéž pravdy.

Některé prameny uvádějí, že Bogomilové nepovažovali Krista za významnou postavu a celé jejich snažení směřovalo k Bohu jako Jediné centrální Síle. Jde o nepochopení přístupu bogomilů ke Kristově pozemské „misi“. Bogomilové pouze odmítali církví vymyšlené – dodatečně ke Kristovu životu a učení přilepené dogma co zní, že „tím, že zemřel na kříži, automaticky všechny spasil“. Bogomilové díky své jasnovidnosti velmi dobře věděli, že každý člověk je zodpovědný sám za sebe a jen na tom, jaký vede život a jak se chová k ostatním, závisí, kam půjde po fyzické smrti, neboť podobné přitahuje podobné. Význam Kristovy mise chápali zcela jinak. Jeho ukřižování nebyla „oběť“ krvežíznivému starověkému bohu, ale naopak kosmický pokus vládu těchto negativních „satanských“ sil na Zemi zlomit – a to příkladem vlastního úplného vítězství nad nimi. „Satanovi“ – čili židovskému „bohu“ Jehovovi se sice podařilo skrz ovládání svých oveček – židovského kléru - Krista dostat na popraviště a poškodit smrtelně jeho fyzické tělo, ale Kristus ho silou své vůle dokonale opravil a ukázal všem lidem na Zemi, že nad hmotou, náboženstvím nelásky, ničením, násilím, nevědomostí a kosmickými bestiemi hrajícími si na lidské „bohy“ lze zvítězit. Mluvil především o svém sebevzkříšení z mrtvých, když lidem zdůrazňoval, že to, co dokáže on, dokážou i oni a že dokážou ještě mnohem více.

Bogomilové považovali fyzický svět za svět nepravý, za pouhou past na našeho ducha. Velmi zajímavý je vztah bogomilů k silám, které dnes nazýváme jako mimozemské. Byli přesvědčeni, že lidské tělo je výtvorem nejednoznačně pozitivních sil, jimž říkali vládcové oblohy. Stejně jako gnostici hovořili o „strážcích lidstva“, kteří jsou malí a mají podobu lidského embrya, ale vzpřímeného, s tenkými končetinami a velikou holou hlavou. Tyto bytosti žárlí na mohutný božský vnitřní potenciál člověka a snaží se nepustit ho k pravdě o vesmíru, bytí a skutečném Bohu. Přebíhá až mráz po zádech, když si uvědomíme, že mnozí zasvěcení lidé věděli ve starověku a středověku o tzv. UFO patrně více, než my.

zdroj: http://petr-chobot.eu

čtvrtek 21. dubna 2016

Událost: Stanislav Grof v České Republice

Prof. MUDr. Stanislava Grof navštíví během dubna a května 2016 Českou Republiku. Oficiální web se seznamem akcí naleznete na adrese http://www.stanislavgrof.cz/cs/.

pátek 8. dubna 2016

čtvrtek 7. dubna 2016

Ruská akademie věd: Člověk na Zemi nemá předky

V Ústave ekológie a evolúcie A.N. Severtsova Ruskej akadémie vied, na ďalšom zasadnutí Medziagentúrnej skupiny pre výskum populácií, pod vedením doktorky biologických vied Ariadny Filipovny Nazarovej, sa štyri hodiny prerokovávala otázka počiatočného objavenia človeka na Zemi. Pravdepodobnú verziu príchodu človeka z vesmíru potvrdzujú aj vedci.

http://www.biosferaklub.info/clovek-nema-predkov-na-zemi/#more-9375

zdroj: Biosféra

neděle 3. dubna 2016

Film: Bosenská pyramida Slunce


Osobnost: Karel IV - 700 let od narození jednoho z nejvýznamnějších panovníků Evropy

14.5.1316 se narodil Karel IV. Stejně jako jeho prapředek Karel Veliký ovlivnil zásadním způsobem vývoj Evropy. Z plánovaných akcí u příležitosti významného výroči našeho panovníka mne zaujali následující:

Praha, Ústřední knihovna, Malý sál, 31.3. Praha středověká a stavební koncept císaře KarlaIV.

14.5. v 14:00 – 21:30 PRAHA 1 – MALÁ STRANA, gotický kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle
14:00 Karel IV. – přednáška s živou středověkou hudbou,
18:00 Hudba doby Karla IV. slavnostní koncert k 700. výročí narození Karla IV., hraje Kvinterna,
20:00 Večer pro Karla IV. – večer určený císaři pro radost, účinkují: Milena Steinmasslová: mluvené slovo, recitace, Hana Blochová: zpěv, gotická harfa a psalterium

úterý 29. března 2016

Energie: Kamenný kruh druidů

Kamenný kruh je novodobou replikou megalitické stavby. Byl postaven v roce 2014 jako největší kromlech v České republice. Jeho účelem je pomoci lidem v jejich duchovním vývoji a zlepšení zdraví.
Působení kamenů na jejich okolí a člověka vychází ze schopností krystalů daných jejich shluky a usměrněním. Ty pak umějí zpracovat světlo, především Slunce a Měsíce a také zemskou a kosmickou energii.
Kruhové kamenné stavby jsou jedním ze základních typů megalitů, které vznikaly ve světě na konci pravěku. Již tehdy lidé téměř na celém povrchu Země věděli o schopnostech přírodních krystalů a dovedli jich využít pro svůj život prostřednictvím různých podob megalitů. Zejména pak západoevropští druidi, kteří byli pokračovateli legendární atlantské a předchůdci keltské kultury.
Je-li podoba stavby kruhová, uplatňuje se zde energetická funkce tohoto ideálního tvaru. Kruh bez středového kamene má funkci sakrální; má-li ve svém středu menhir, může se dostavit kromě toho léčivý účinek této stavby. Kruh je výjimečný tím, že jeho střed tvoří plochý kámen na třech menších podstavách, který byl používán některými severskými kulturami. Energetické vlastnosti tohoto kamene umožňují funkce, které běžné kruhy nemají a proto je přínos kruhu pro člověka velmi významný.
Vstup do kruhu je ze západní strany; tvoří jej průchod mezi dvěma nejvyššími kameny. Je nutno jej použít při jakékoli meditativní činnosti a to pro vstup i opuštění kruhu. Při vstupu je nutno se mezi kameny na chvíli zastavit, případně se jich dotknout dlaněmi. I zbylé světové strany jsou vyznačeny vysokými kameny pro orientaci při meditacích.
Při meditacích se uplatňuje síla středového kamene umocněná obvodovými kameny. Dále se uplatňuje síla jejich vzájemného působení.
Počet rituálů se bude podle zkušeností z jiných lokalit během vývoje kruhu zvyšovat.
Základní a důležité jsou tři:
1. zvýšení vědomí člověka
2. nalézání místa jedince ve společnosti
3. získání vlastnosti, která jedinci chybí
Další vlastností kruhu je jeho léčivé působení, které je umožněno interakcí středu s obvodovými kameny a ty mu poskytují léčivou sílu. Jde o doplněk klasické medicíny nebo dalších způsobů léčby.
Středový kámen je spojen krátkými paprsky se všemi obvodovými kameny. Ty jsou obdařeny specializovanými léčivými schopnostmi, vzájemně se lišícími tak, že obvod obsáhne celé patologické spektrum.
Vystoupí-li nemocný na středový kámen, je jím prohlédnut. Podle diagnózy si plochý kámen vyžádá energii od toho nebo těch obvodových kamenů, do jejichž "kompetence" nemoc spadá a předá ji člověku.
Při léčení stojí pacient nejprve čelem k východu asi 1 minutu a poté leží asi 2 minuty na zádech nohama k východu.
Jestliže nechcete využít žádný z meditačně energetických způsobů, které tato kamenná stavba umožňuje, prohlédněte si alespoň tento monument připomínající prastaré doby lidstva.
Ing. Pavel Kozák,
psychotronik a významný český odborník v oboru energie krajiny
Kamenný kruh je postaven z 33 kamenů (menhirů) umístěných v pravidelném kruhu o obvodu 108 metrů. V jeho středu je umístěn 34. kámen, který je 717 metrů nad mořem. Tímto kamenným kruhem rovněž prochází rozvodí Černého a Středozemního moře.
Před vstupem do kruhu prosím respektujte případné další návštěvníky, jejich soukromí a probíhající meditace.

úterý 22. března 2016

Rozhovor: Jaroslav Dušek - slyšet očima


Zajímavý a velmi originálně pojatý rozhovor s Jardou Duškem.
zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Ynl0dD74_1w

pondělí 21. března 2016

Pomoc: Parlament právě projednává klíčový zákon o českých národních parcích.


Ministr životního prostředí Richard Brabec připravil novelu zákona o ochraně přírody a krajiny a žádá poslance a senátory, aby ji schválili. Návrh mění a zpřesňuje pravidla péče o čtyři české národní parky, klenoty naší přírody a hojně navštěvované symboly naší krajiny. Právě teď se jedná například o ochraně impozantních pískovcových skalních měst v Českém Švýcarsku nebo rozsáhlých horských smrčin a vzácných rašelinišť Šumavy.
Současná podoba návrhu je v základu dobrá, ale nedostatečně chrání divokou přírodu v národních parcích:

V národních parcích Šumava a Podyjí potřebuje divoká příroda ochranu ihned na polovině jejich rozlohy. Ministerský návrh však pouze říká, že se to někdy v budoucnu má stát. Bez konkrétních závazků přímo v zákoně, dokdy se tak v jednotlivých národních parcích stane, je to ale jen prázdný slib. Na Šumavě má teď divočina prostor na pouhé čtvrtině rozlohy parku a v perlách šumavské přírody, jako je kaňon řeky Křemelné či prales na Smrčině, se navíc může kácet. Proto žádáme poslance a senátory, aby ponechali nejméně polovinu NP Šumava a Podyjí přírodě a turistům ihned a na druhé polovině umožnili šetrné hospodaření místních lidí. V NP Krkonoše a NP České Švýcarsko by tento cíl měl být naplněn nejpozději do 30 let.


Zákon dokonce nezajišťuje budoucnost ani místům divoké přírody, které ochranu už mají teď. Příští ministr nebo ředitel národního parku mohou vše změnit k horšímu. Zákon nezaručuje, že třeba do Modravských slatí nevjedou harvestory, že se nezačne těžit dřevo v Labském dole v Krkonoších, v divokém kaňonu Dyje nebo u Pravčické brány. Do zákona je proto potřeba doplnit také minimální rozlohu jádrové zóny divoké přírody pro každý národní park. Ta zaručí bezprostřední ochranu těch nejcennějších míst před škodlivými zásahy.
Přísnější regulaci potřebuje stavební činnost v národních parcích.
V oblastech divočiny by nemělo být povoleno budovat nové asfaltové cesty či vodní nádrže (ani pod záminkou protipožárních opatření).


 zdroj: Hnutí Duha

sobota 19. března 2016

OstaraBlíží se nám jarní rovnodennost- Slunce vstupuje do znamení Berana (Ostara, Alban Eilir)
Jarní rovnodennost-Světlo Země- Alban Eilir (21.3.-letos je to již 20.3.) leží ve středu tria jarních svátků a označuje více patrný začátek jara, kdy květiny začínají kvést a kdy se vážně začíná se setím a sázením. Z hlediska psychologického vývoje našeho života označuje dobu pozdního dětství , věk kolem 14 let. Jsme na jaře života, semena, která sázíme v času našeho dětství v ideálním případě rozkvetou o Beltane.
Při jarní rovnodennosti opět nastává výjimečný okamžik, kdy den a noc jsou stejně dlouhé. K tomuto jevu dochází kolem 21. března a tímto datem také začíná astronomické jaro.
Tento svátek je protipólem podzimní rovnodennosti, a i on je symbolem dokonalé rovnováhy.
V následujících dnech až do letního slunovratu moc slunce poroste.
Jarní rovnodennost je bod, kdy světlo, oheň a slunce začínají převládat nad tmou. Většina dnešních velikonočních zvyků vychází ze starých pohanských obřadů kolem Ostary. Například jedním z důležitých symbolů Ostary jsou vejce, které symbolizují nový život a potenciál. Symbolické zvíře bohyně Arthy je kuře. Vejce na rovnodennost se malovala červenou barvou - barvou života - a posvátnými symboly. Tato tradice přežívá dodnes, kdy se po celém světě na Velikonoce krásně zdobí vejce.
Další souvislost vidíme, když zajíc přináší velikonoční vejce - zajíc je totiž symbolické zvíře Eostry, protože zrovna zajíci přinášeli ranní světlo zpátky na oblohu.
Během jarní rovnodennosti oslavujeme vše kolem nového života, nových začátků, nových projektů. Je to období, kdy oheň, odvaha a vášeň začínají převládat po dlouhém zimním spánku.

zdroj: https://www.facebook.com/www.freelife.wgz.cz?fref=ts

čtvrtek 17. března 2016

Pan Josef: Příchod migrantů do Evropy - analýza současnosti s Josefem

Josef s Rudou se ve videu zamýšlejí nad současnou situací Evropy i neviditelnými silami, stojícími za oponou.

středa 16. března 2016

Mandala na harmonizaci třetí čakry

Zdroj: http://www.carodejka-a-carodej-od-vlci-skaly.com/products/harmonizace-treti-cakry-

Eckhart Tolle: If millions and millions are comming that would be the end.

Eckhart Tolle k tzv. "uprchlíkům". Compassion and Wisdom.

 

Václav Cílek: Brdy - hory uprostřed Čech

Vynikající přednáška pana Cílka o Brdech. Na dlouhou dobu jeho poslední veřejná přednáška.
27.1.2016, Rokycany, ČR